Charakteristika kurzů anglického jazyka

 

Přehled a charakteristika kurzů anglického jazyka 2016/2017

ZÁKLADNÍ KURZY (ELEMENTARY -UPPER- INTERMEDIATE)

Základní kurzy jsou zaměřeny na postupné zvládnutí
nejdůležitějších oblastí mluvnice a slovní zásoby anglického jazyka s cílem
dorozumět se v běžných situacích a dosáhnout jazykových znalostí na úrovni
intermediate.

Dle Evropského referenčního rámce pro jazyky vedou z úrovně
A1 k úrovni B2-C1.

Kurzy jsou vždy 2 vyučovací hodiny týdně /tj. 2x 45min/

1. A Z (začátečníci) Učebnice: New English File Beginner  A0

Kurz je veden "přímou metodou", což znamená, že zahrnuje
intenzivní gramatická cvičení a cvičení na rozvoj slovní zásoby s důrazem na
důkladné procvičení látky. Tato metoda také podporuje upevnění stále
opakovaných větných vzorců a jejich uložení do dlouhodobé paměti. Při správném
použití této metody dochází ke zlepšení vyjadřovacích schopností, plynulosti
řeči a mimo jiné i ke ztrátě zábran cizí jazyk aktivně používat.

2. A fZ (falešní začátečníci) Učebnice: New English File Elementary A1

Tento kurz navazuje a rozvíjí  kurz pro začátečníky (New English Beginner). Projde
a prohloubí všechny jevy, které se zde probíraly.Je také vhodný pro ty, kteří
mají za sebou opakovaně  začátky
anglického jazyka a ovládají přítomné, minulé a budoucí časy.

3. A mP (mírně pokročilí) Učebnice: New English File Preintermediate A2

Uceleně rozvíjí nejdůležitější gramatické jevy a slovní
zásobu anglického jazyka s cílem dorozumět se v běžných každodenních situacích.
Důraz je kladen na komunikaci a rovněž na nácvik porozumění čtenému textu a
slyšenému. Učebnice je probírána se zřetelem na upevnění probraného učiva,
mnohdy i pomalejším tempem. Celá výuka je vedena výhradně v anglickém jazyce.

4. A sP (středně pokročilí) Učebnice: New English File Intermediate B1

Také tento kurz je veden "přímou metodou", což znamená, že
zahrnuje intenzivní gramatická cvičení a cvičení na rozvoj slovní zásoby s
důrazem na důkladné procvičení látky. Tato metoda také podporuje upevnění stále
opakovaných větných vzorců a jejich uložení do dlouhodobé paměti. Při správném
použití této metody dochází ke zlepšení vyjadřovacích schopností, plynulosti
řeči a mimo jiné i ke ztrátě zábran cizí jazyk aktivně používat.

5.AP (pokročilí) B2-C1

Tento kurz je určený posluchačům na úrovni intermediate, kteří
potřebují získat dovednosti a znalosti nezbytné pro zařazení do kurzu ,  který připravuje na zkoušku FCE. Jedná se o
kurz obecné angličtiny zaměřený na slovní zásobu a zopakování, utřídění a mírné
rozšíření znalosti gramatiky. Navazuje na kurz pro středně pokročilé a dále
jsou zde procvičovány všechny jazykové kompetence. Cílem kurzu je upevnit
znalosti a zpřesnit jazykový projev. Po jeho dokončení se posluchačům
doporučuje přípravný kurz k FCE.

Test preparation 2 vyučovací hodiny týdně /tj. 2x 45 min/

Učebnice: Practice tests + doplňkové materiály

(FCE Trainer, CAE Papers)

Příprava na cambridgeské zkoušky. Nejedná se o výuku jazyka,
ale o nácvik testů a ústní části zkoušky. Součástí jsou také vhodné postupy při
plnění jednotlivých částí a nácvik části "Writing"

Příprava k FCE 3 vyučovací hodiny týdně /tj. 3x45 min/

Učebnice: FCE Gold Plus

Jednoletý intenzivní kurz, který připravuje na zkoušku
Cambridge English First (FCE).

Pro zařazení do kurzu je nutná znalost angličtiny na úrovni
upper-intermediate, která je ověřována vstupním testem.

Vyžaduje se důkladná domácí příprava.

Kurz směřuje ke zkoušce v termínu- červen 2017.

SPECIÁLNÍ KURZY 2 vyučovací hodiny týdně/tj.2x 45 min/

A Conv 

Konverzační kurz s rodilým mluvčím určený posluchačům, kteří
si potřebují procvičit mluvenou angličtinu na úrovni intermediate a mají zájem
o autentickou mluvenou hovorovou angličtinu.

A Conv I

Učebnice: Oxford Word Skills Intermediate

Konverzační kurz s českým lektorem určený posluchačům, kteří
si potřebují procvičit mluvenou angličtinu na úrovni intermediate.

ApD Angličtina pro děti 2 hod/týdně

Učebnice: English Adventure 1

Tento dětský kurz je určený pro věkovou skupinu 8-9 let.
Cílem je podchytit rozvoj jazykových schopností dětí od útlého věku a rozvíjet
je zde paralelně se školní výukou. Důraz je kladen na přímou metodu, práci s
obrázky, písničkami a kartičkami se slovíčky. Zábavnou formou si děti upevňují
základní znalosti jazyka, k čemuž dopomáhá i četné zařazování her a soutěží

JAZYKOVÁ POKROČILOST je stanovena těmito termíny • začátečník - nikdy se jazyk neučil

 • falešný začátečník - několikrát se začínal učit jazyk - A1

 • mírně pokročilý - jazyk se učí 1-2 roky, domluví se jednoduše
       v základních situacích, rozumí jednoduše formulovaným otázkám
       a odpovědím, přečte s porozuměním jednoduché texty - A2

 • středně pokročilý - jazyk se učí 2-3 roky, domluví se s chybami
       v běžných situacích, rozumí rodilým mluvčím při rozhovoru
       o běžných záležitostech, přečte s porozuměním ne příliš obtížné
       autentické texty - B1

 • pokročilý
       -
  jazyk se učí 3-4 roky, zvládl základní gramatické struktury, má
       slovní zásobu pokrývající všechny oblasti každodenního života, dovede vést
       konverzaci s rodilým mluvčím, umí napsat krátký text nebo sdělení,
       přečte s porozuměním středně obtížný neodborný text - B2

 • více pokročilý - jazyk se učí se 5-6 let, dovede se plynule vyjadřovat,
       rozumí dobře běžnému mluvenému projevu rodilých mluvčích, umí napsat
       správně i delší sdělení, se slovníkem dokáže číst s porozuměním
       i obtížné autentické texty - C1

 • velmi pokročilý - dovede se plynule a bez závažných chyb vyjadřovat,
       rodilým mluvčím dobře rozumí, v písemném projevu umí jazykově správně
       formulovat myšlenky, orientuje se v sociálních a kulturních
       souvislostech, umí číst knihy v originále včetně odborných textů - C2

Písmenné kódy A1 až C2 označují úrovně podle Společného evropského referečního
rámce pro jazyky (Common European Framework of Reference for Languages).